Markkinoiden käyttöehdot

1. Yleistä

1.1 Palvelun kuvaus

Hevostalli.netin markkinat ovat tarkoitettu ostan ja myyn tyylisten rivi-ilmoituksien julkaisemiseen. Yksityishenkilöiden perusilmoitukset ovat maksuttomia ja yritysten maksullisia. Hinnat ja maksutavat selviävät palvelun ohjeista. Markkinoita ei ole tarkoitettu virtuaalitavaroiden tai palveluiden myyntiin. Toisin sanoen virtuaalitalleihin koskevia asioita ei saa julkaista.

1.2 Sopimuksen synty

Sopimus Hevostalli.netin markkinoiden käytöstä syntyy kun käyttäjä rekisteröi tietonsa lomakkeen kautta ja hyväksyy lomakkseessa tämän sopimuksen.

1.3 Henkilötietojen käsittely

Hevostalli.net ei luovuta käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille ellei käyttäjä ole tähän suostunut. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille rikostutkinnan yhdeydessä.

 

2. tuottaminen ja käyttö

2.1 Hevostalli.netin palveluiden tuottaminen

Hevostallinet Oy:llä on oikeus tuottaa Hevostalli.netin palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla. Hevostallinet Oy:llä on oikeus tehdä Hevostalli.net
palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia tai rajoittaa Hevostalli.net palveluun pääsyä milloin tahansa. Hevostallinet Oy:llä on myös oikeus lopettaa Hevostalli.net portaali tai sen osan tuottaminen.

2.2 Hevostallinet Oy:n vastuu Hevostalli.net portaalissa julkaistavasta ja sen kautta välitetystä aineistosta.

Hevostallinet Oy ei vastaa Käyttäjälle kolmansilta osapuolilta, kuten muilta Palveluntarjoajilta tai Käyttäjiltä saamista tiedoista tai tällaisten tietojen tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa tai lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä, koska Hevostallinet Oy ei tuota tai valvo tätä materiaalia.

 

3. Käyttäjän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet.

3.1 Yksityishenkilö

Yksityishenkilöllä tarkoitetaan henkilöä joka ei harrasta päätoimisesti liiketoimintaa myymällä tai ostamalla tavaroita oman tai muun yhtiön lukuun.

Yksityishenkilöllä on oikeus ilmoittaa Hevostalli.netin markkinoilla ilmaiseksi. Tämä koskee perusilmoitusta. Lisäpalvelut ovat maksullisia. Hinnat selviävät palvelusta löytyvästä hinnastosta.

3.2 Yritys

yrityksen rekisteröinti Hevostalli.netin markkinoille on maksutonta ja ilmoittaminen Hevostalli.netin markkinoilla on maksullista. Mikäli Hevostallinet Oy näkee markkinoilla yrityksen ilmoituksen joka on laitettu yksityishenkilön nimissä, niin hänen ilmoituksensa ja tunnuksensa tuhotaan sekä Hevostallinet Oy lähettää yritykselle tästä ilmoituksesta laskun, joka selviää markkinoiden hinnastosta.

3.3 Käyttäjän Hevostalli.netin markkinoille toimittama aineisto

Käyttäjä vastaa Hevostalli.netin markkinoiden kautta toisille käyttäjille taikka Hevostallinet Oy:lle tai kolmansille toimitetusta aineistosta. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän toimittama aineisto ei loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä taikka se ei ole julkaistavaksi kelpaamatonta. Jos viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että Käyttäjä on toimittanut tällaista aineistoa toisille käyttäjille, Palveluntarjoajille taikka Hevostallinet Oylle, Hevostallinet Oyllä on Käyttäjää kuulematta oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Hevostallinet Oylle tämän velvoitteen rikkomisesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

 

4. Hevostalli.netin palveluiden ylläpitäminen, vikojen korjaaminen ja tietoturva

Hevostallinet Oy ei takaa Hevostalli.netin häiriötöntä toimintaa. Hevostalli.net portaalia koskevat samat rajoitukset kuin Internetiä yleensä, käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa Hevostalli.netin palvelua ja vaikuttaa sen käytettävyyteen. Hevostallinet Oyllä on oikeus tilapäisesti sulkea Hevostalli.net portaali tai sen osa, jos se on tarpeen. Tällöin Hevostallinet Oy pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.

 

5. Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

Hevostallinet Oy ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Koska Hevostalli.net portaalissa tai sen kautta saatavilla oleva aineisto ja sen sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, Hevostallinet Oy ei vastaa tämän aineiston perusteella tehtyjen osto-, myynti-, investointi- tai muiden päätösten tuloksista, tuloksellisuudesta tai tappiollisuudesta aiheutuvista vahingoista. Hevostallinet Oy ei vastaa Hevostalli.net portaalia hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Hevostallinet Oy ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hevostallinet Oy ei myöskään vastaa Hevostalli.net portaalin tai sen kautta saatavilla olevien palvelujen sisältämien haitallisten ohjelmien tai virheellisen sisällön Käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Hevostallinet Oy ei myöskään korvaa Käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja. Hevostallinet Oy:llä ei ole korvausvelvollisuutta näiden käyttöehtojen mukaisten oikeuksiensa käytöstä. Hevostallinet Oy:n vastuu rajoittuu enintään Suomen pakottavien lain säännösten mukaan.

 

6. Muut ehdot

6.1 Sovellettava laki

Hevostalli.netin portaalin käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitatapaukset käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa.

6.2 Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

6.3 Käyttöehtojen voimaanolo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 13.09.2005 ja ovat voimassa toistaiseksi. Hevostallinet Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ilmoittamalla Hevostalli.net portaalissa uusista käyttöehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.